Optikernes Kompetenceudviklingsfond

Optikernes Kompetenceudviklingsfond blev stiftet ved overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne i 2007 og er løbende blevet udbygget ved de efterfølgende overenskomstforhandlinger.

Fonden ejes af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne i fællesskab og pengene i Fonden er indbetalt af arbejdsgiverne på baggrund af de aftaler, der er indgået i overenskomsterne for optikere, optometrister og chefoptikere.

Fonden giver tilskud til optikeres, optometristers og chefoptikeres efter- og videreuddannelse – både indenfor optometri, men også til efteruddannelse indenfor fx IT og ledelse. Du kan i princippet søge tilskud til alt efter- og videreuddannelse.

Fondens bestyrelse behandler de modtagne ansøgninger løbende på bestyrelsens møder og vurderer her, om Fonden vil støtte din ansøgning. Bestyrelsen mødes 1–2 gange årligt.

Fondens bestyrelse har udarbejdet en Positivliste, hvor de konferencer og uddannelser, der er forhåndsgodkendt til at give tilskud, er opført på. Er en uddannelse/konference på Positivlisten betyder det samtidig, at du efter aftale med din arbejdsgiver har fri med løn til at deltage heri.

Optikere og optometrister har dog kun ret til max 1 uges frihed med løn pr. kalenderår.

Optikernes Kompetenceudviklingsfond har til huse hos Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne, Ramsingsvej 30, 2500 Valby Mail: okf@forbundet.dk

Optiker smiler

Frihed til efteruddannelse

Siden fondens oprettelse i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2007 har fonden arbejdet ret anonymt, men det er slut nu. Med baggrund i den fremtidige efteruddannelsesstruktur hvor optikerne/optometristerne ikke hører under Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU kurserne) så er der behov for en anden måde at tænke efteruddannelse.

Fonden arbejder med midler der indbetales af arbejdsgiverne. I 2022 er det 1.367 kr. pr. ansat optiker/optometrist, der er omfattet af overenskomsterne der er indgået mellem Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne samt Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Synoptik. De indbetalte midler skal bruges til at fremme virksomhedernes samlede kompetencer og medarbejdernes faglige kvalifikationer, samt medvirke til medarbejdernes fortsatte personlige udvikling, læs mere under fondens formål.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2014 blev der givet mulighed for op til 1 uges frihed med løn pr. kalenderår til efteruddannelse, efter aftale med virksomheden. Det er dog kun til efteruddannelse omtalt på positivlisten, der udarbejdes af fondens bestyrelse. Bestyrelsen for fonden består af repræsentanter for både fagforeningen og arbejdsgiverne.

Optikernes Kompetenceudviklingsfond har til huse hos Serviceforbundet - Urmagerne og Optikernes, Ramsingsvej 30, 2500 Valby - kontaktmail: okf@forbundet.dk

Optiker briller

Følgende kurser er optaget på Positivlisten pr. 1. marts 2023

I overenskomsterne for optikere indgået med Synoptik og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, samt for chefoptikere ansat hos F.A. Thiele A/S og Profil Optik Butikker A/S er der udarbejdet en positivliste på hvilken kurser, der kan søges støtte til, er optegnet.

Når et kursus eller en konference er anført på Positivlisten betyder det følgende:

 • Optikere har efter aftale med virksomheden ret til optil en uges frihed med løn pr. kalenderår, til at deltage i efter- og videreuddannelse, som er godkendt af og optegnet på en positivliste udarbejdet af Optikernes Kompetenceudviklingsfond.
 • Chefoptikere har, efter aftale med virksomheden, ret til relevant efteruddannelse. Under efteruddannelse ydes fuld sædvanlig løn. Omfanget af efteruddannelse aftales med virksomheden.
 • Opsagte optikere og chefoptikere, med mindst 6 måneders anciennitet, og som er opsagt pga. virksomhedens forhold, har yderlig ret til en uges frihed uden løn til uddannelse, som er godkendt og optegnet på positivlisten.
 • Medarbejderen kan søge Optikernes Kompetenceudviklingsfond om tilskud til dækning af de til efter- og videreuddannelsen tilhørende udgifter til befordring og kursusafgift. Opsagte medarbejderen kan endvidere søge om tilskud til løntab.

Alle ansøgninger behandles efter først-til-mølle princippet.

Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at du er ansat i en virksomhed, der bidrager til Fonden. Der udbetales ikke tilskud til indehavere og studerende i optometri.

Et eventuelt tilskud udbetales først når Fonden har modtaget dokumentation på, at du er optaget på/tilmeldt til en konference eller et kursus samt når der er modtaget dokumentation for afholdte udgifter.

Der kan uanset antal af berettigede ansøgninger aldrig udbetales mere i tilskud, end der er midler i Fonden.

Ansøgning om tilskud skal ske ved udfyldelse og indsendelse af ansøgningsskema, som findes nederst på siden.

Konferencer

Optometrikonference (Danmark) www.optometrikonference.dk

26.-27. oktober 2024 - Comwel Kolding. Tilskud: Beløb der svarer til deltagergebyret for medlemmer. Tilskud til rejse og ophold, se vilkår nedenfor.


Optometridagarna (Sverige) www.optikerforbundet.se

Tilskud: Beløb, der svarer til laveste deltagergebyr (fx early bird for medlemmer). Tilskud til rejse og ophold, dog max. 5.000 kr.


Fagkonferansen (Norge) www.optikerne.no

Tilskud: Beløb, der svarer til laveste deltagergebyr (fx early bird for medlemmer). Tilskud til rejse og ophold, dog max. 5.000 kr.


European Academy of Optometry and Optics (Europa) www.eaoo.online

Tilskud: Beløb, der svarer til laveste deltagergebyr (fx early bird for medlemmer). Tilskud til rejse og ophold, dog max. 5.000 kr.


British Contact Lens Association (England) www.bcla.org.uk

Tilskud: Beløb, der svarer til laveste deltagergebyr (fx early bird for medlemmer). Tilskud til rejse og ophold, dog max. 5.000 kr.


NCC - Dutch Contact Lens Congress (Nederlandene) www.contactlenscongress.com

Tilskud: Beløb, der svarer til laveste deltagergebyr (fx early bird for medlemmer). Tilskud til rejse og ophold, dog max. 5.000 kr.


America Academy og Optometry (USA) www.aaopt.org

Tilskud: Beløb, der svarer til laveste deltagegebyr (fx early bird for medlemmer). Tilskud til rejse og ophold, dog max 8.000 kr.

Optikfaglige kurser

KEA/København: Alt efter udbud og efterspørgsel afholder KEA efteruddannelseskurser i Faglig Optik. Du kan se hvilke efteruddannelseskurser KEA udbyder her.

Dania/Randers: Alt efter udbud og efterspørgsel afholder Dania efteruddannelseskurser i Faglig Optik. Du kan se hvilke efteruddannelseskurser Dania udbyder her.

Kennedy Centret: Svagsynsoptik (5 dage), Speciallinsekursus (5 dage).

Aarhus universitet: "Tom plads" - Kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab.

 

Den grundlæggende lederuddannelse

Den grundlæggende lederuddannelse Gennemføres som et sammenhængende kursusforløb, men kan også tilmeldes enkeltvis

47753 – Ledelse og samarbejde – 3 dage

47751 – Kommunikation som ledelsesværktøj – 2 dage

47752 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler – 2 dage

47754 – Mødeledelse – 1 dag

47750 – Medarbejder-involvering i ledelse – 3 dage

47755 – Anvendelse af situationsbestemt ledelse – 2 dage

Personaleledelse 

40446 – Gennemførelse af personalesamtaler – 3 dage

43573 – Ledelse af teams/produktionsgrupper – 3 dage

44633 – Coaching som ledelsesværktøj – 3 dage

47755 - Anvendelse af situationsbestemt ledelse - 2 dage

Salg 

40448 – Salgsledelse – 3 dage

46472 – Personligt salg – 3 dage

45389 – Konflikthåndtering af salgsmedarbejdere – 1 dag

Grundlæggende IT-kompetencer 

48325 – Forretningsforståelse og nøgletal i IT-systemer – 2 dage

45563 – Håndtering af data i virksomhedens IT-systemer – 2 dage

45565 – Brug af PC på arbejdspladsen – 3 dage

46489 – Informationssøgning på internettet til jobbrug – 1 dag

40749 – Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer – 1 dag

40750 – Præsentation af tal i regneark – 1 dag

Andet 

42730 – Introduktion til førstehjælp på jobbet – 0,4 dage

Kursusgebyret dækkes fuldt ud. Tilskud til befordring og ophold efter nedenstående regler

Datoer og tilmelding på hakl.amukurs.dk 

Andre kurser og uddannelser

Ifølge Fondes vedtægter er der tillige mulighed for at søge støtte til andre kurser og uddannelser end dem, der er optaget på positivlisten.

Disse ansøgninger behandles individuelt på førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningen er modtaget.

Ansøgning om støtte til kurser/uddannelser, der ikke er optaget på Positivlisten, skal ske via indsendelse af en motiveret ansøgning med beskrivelse af hvad, du søger om støtte til, kursets/uddannelsens indhold, samt hvilket udbytte du regner med at få ud af kurset/uddannelsen. Desuden skal ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes.

Optiker synsprøve

Tilskud til befordring og indkvartering

Der betales tilskud udgifter til befordring og indkvartering.

Til daglig befordring og endagskurser i forbindelse med befordring mellem bopæl og uddannelsesstedet er der mulighed for befordringstilskud til den del, der ligger udover 24 km. Der udbetales højest 576 km. pr. dag.

Der udbetales også tilskud til befordring og indkvarteringen i forbindelse med flerdagskurser. Der udbetales befordringsgodtgørelse til:

 • Ud- og hjemrejse (første og sidste dag med indkvartering)
 • Rejser hjem og ud i weekender med kursusdage
 • Rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor kursusdeltageren er indkvarteret. Der dækkes højst 400 km. pr. rejse.

Der udbetales tilskud til broafgift/ færge dog max. 549 kr. pr. tur.

I særlige tilfælde, hvor det er formålstjenstligt, kan det aftales at få refunderet flybillet. Dette forudsætter en begrundet særskilt ansøgning til Optikernes Kompetenceudviklingsfond, og at fonden forud for rejsen har givet sin godkendelse hertil.

Der udbetales tilskud til indkvartering under uddannelsen til de overnatninger der er mellem kursusdagene. Der ydes tilskud på max. 670 kr. til indkvartering på hotel/vandrehjem pr. døgn.

I særlige tilfælde, kan der ydes tilskud til indkvartering dagen op til eller dagen efter kurset. Dette forudsætter en begrundet særskilt ansøgning til Optikernes Kompetenceudviklingsfond, og at fonden forud for opholdet har givet sin godkendelse hertil.

Indenfor Europa

Der udbetales tilskud til udgifter til befordring og indkvartering max. DKK 5.000

Oversøisk udenfor Europa

Der udbetales tilskud til udgifter til befordring og indkvartering max. DKK 8.000

Befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelse udbetales efter samme regler som VEU – Voksen Efteruddannelse.

Satsen for befordringstilskud er 1,12 kroner pr. kilometer i 2024. Tilskuddet er skattefrit. Hvis det samlede befordringstilskud er under 38,00 kroner, udbetales det ikke.

Løntabsgodtgørelse

Der udbetales løntabsgodtgørelse til arbejdsgivere, hvis medarbejdere har været på en uddannelse, der er opført på Positivlisten.

Der ydes max. løntabsgodtgørelse for 5 dage pr. år pr. medarbejder. Og max. for 7,4 timer pr. dag.

Løntabsgodtgørelsen i 2024 er 4.700 kr. pr. uge eller 940 kr. for en dag (på 7,4 time).

Særligt for medarbejdere i opsagt stilling

Til medarbejdere i opsagt stilling udbetales der løntilskud, befordringsgodtgørelse og overnatning svarende til VEU sats. Tilskuddet udbetales til arbejdsgiveren.

Ansøgningsskema

Hvem og hvordan med tilskuddet. Der er nogle få krav, der skal opfyldes for at få mulighed for tilskuddet.

 • Du skal være færdiguddannet optiker/optometrist og ansat hos en virksomhed der indbetaler til fonden. Ansatte medejere er ikke tilskudsberettigede
 • Du skal ansøge på vedlagte ansøgningsskema, og skemaet skal være fondens sekretariat i hænde inden kurset eller konferencens start.
 • Der kan aldrig udbetales mere tilskud end der er midler i fonden.
 • Tilskuddet udbetales først når fonden har modtaget dokumentation på afholdte udgifter. Fonden kan kræve dokumentation for deltagelse på kurser & konferencer.
 • Alle ansøgninger behandles efter først-til-mølle princippet.

Download pdf-udgaver af ansøgningsblanketterne her:

Download ansøgningsskema Positivlisten

Download ansøgningsskema Positivlisten - Løntabsrefusion

Download ansøgningsskema til kurser og konferencer, der IKKE er på Positivlisten

Du kan også sende en sikker mail på okf@forbundet.dk