Råd & støtte:

Nyt job

Er du i gang med at skifte job, skal du være opmærksom på en række ting

Afstem forventninger

For at det nye job skal blive en succes for både dig og din kommende arbejdsgiver, er det vigtigt, at I har afstemt forventningerne til hinanden. Hvad forventer du af jobbet, og hvad forventer arbejdsgiveren af dig?

Den forventningsafstemning starter allerede ved jobsamtalen. Derfor er det en god idé at spørge åbent om de forhold, der betyder noget for dig - og som du kan være i tvivl om.

Lønforhandling

Et nyt job er også en kærkommen lejlighed til at forhandle højere løn.

Her kan du gøre brug af vores lønstatistik.

Se tips til lønforhandling her.

Ansættelseskontrakt

Inden du opsiger dit gamle job, anbefaler Urmagerne og Optikerne, at du har den nye ansættelsesaftale underskrevet og helt på plads.

Der er disse lovkrav til, hvad der skal fremgå af ansættelseskontrakten:

 • Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget forskellige steder, hvis der ikke er et fast arbejdssted. Der skal også oplyses om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
 • Når det drejer sig om vikaransatte, brugervirksomhedens identitet, så snart den er kendt.
 • Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
 • Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
 • Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri. Det kan fx være pensionsbidrag eller kost og logi.
 • Lønnens udbetalingsterminer.
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor samt ordninger for vagtændringer (hvis det er relevant).
 • Hvis arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt, underretning om a) det princip, at tidsplanen for arbejdet er variabel, antallet af garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, som udføres ud over disse garanterede timer b) de referencetimer og -dage, hvor lønmodtageren kan pålægges at arbejde og c)den minimumsvarslingsperiode, som lønmodtageren er berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes, og eventuel en frist for annullering af arbejdsopgaven.
 • Den ret til uddannelse, som arbejdsgiveren tilbyder.
 • Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.
 • Hvor det er arbejdsgiverens ansvar, identiteten på de socialsikringsinstitutioner som modtager de sociale bidrag, der er knyttet til ansættelsesforholdet og enhver beskyttelse i forbindelse med social sikring fra arbejdsgiverens side.
 • Øvrige væsentlige vilkår. Det kan fx være (listen er ikke udtømmende): Frihed og betalt frihed ved fx feriefridage, løn under barsel og anden orlov, løn under barns sygdom. Konkurrence- og kundeklausuler. 120-dages reglen. Uniformsregler. Krav om kørekort og egen bil.

Du er altid velkommen til at indsende den nye kontrakt til fortroligt gennemsyn hos Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne, før du underskriver kontrakten.

Er du ansat på overenskomst eller ej?

Det er vigtigt, at du gør dig klart, om den nye ansættelse er omfattet af en overenskomst.

En række af de mest almindelige goder på arbejdsmarkedet er aftalt i overenskomsterne og ikke gennem lovgivning.

Desværre er ikke alle virksomheder indenfor optiker- og urmagerbranchen overenskomstdækket.  Er du tvivl om, hvorvidt din kommende arbejdsplads er overenskomstdækket, er du velkommen til at kontakte os.

Konkurrence- og kundeklausuler bruges meget sjældent indenfor optiker- og urbranchen, og Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne fraråder også sine medlemmer at underskrive kontrakter med disse klausuler.