Råd & støtte:

Ferie og feriefridage

Vi har fået ny ferielov, og derfor går ferieåret nu fra 1. september til 31. august, dog med den elastik, at du kan holde din ferie helt frem til 31. december. Men du har krav på, at de 4 af ugerne holdes inden 1. september.

Ferieloven giver fortsat ret til 5 ugers ferie, og i mange overenskomster er det endvidere aftalt, at man har yderligere 5 feriefridage.

Optikere og optometrister, chefoptikere samt urmagere har ferie med løn, medmindre det er aftalt med arbejdsgiveren, at der i stedet afregnes feriepenge til FerieKonto eller på Feriekort.

Ferie opdeles i henholdsvis hovedferie og restferie.

Hovedferie/Sommerferie

Hovedferien har du ret til at holde som 3 sammenhængende uger i perioden fra 1. maj til 30. september.

Du skal sammen med din arbejdsgiver planlægge, hvornår din ferie skal holdes.

Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige om tidspunktet, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. Arbejdsgiveren skal senest 3 måneder, før din hovedferie starter, give dig besked om, hvornår din ferie er placeret.

I Ferieloven står der, at arbejdsgiveren ved placering af hovedferie så vidt muligt skal tage hensyn til de ansattes ønske om at holde ferie sammen med skolesøgende børn i skolernes sommerferie.

Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne anbefaler, at du og din arbejdsgiver i god tid tager hul på sommerferieplanlægningen, så arbejdsgiveren kender alle medarbejderes ønsker, når ferieplanerne udarbejdes.

Vi anbefaler også, at du på skrift får bekræftet, hvilke uger du har fået ferie i, så der ikke sidenhen sker misforståelser om, hvilke uger du har ferie.

Restferie

De resterede 2 ugers ferie kaldes restferie, og det er dem, du typisk bruger, når du holder efterårs- eller vinterferie.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om, hvornår restferien skal holdes, har din arbejdsgiver ret til at varsle, hvornår din ferie skal holdes med 1 måneds varsel.

Ændring af planlagt ferie

Arbejdsgiveren kan kun ændre en planlagt ferie, hvis upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. I sådanne tilfælde har du krav på erstatning af et eventuelt økonomisk tab, der opstår ved sådan en ændring. En påbegyndt ferie kan ikke ændres eller afbrydes. Det betyder, at du ikke kan kaldes på arbejde i din ferie.

Optjening af ferie

Efter vi har fået ny ferielov, optjener vi samtidighedsferie.

Det betyder, at du kan afholde din ferie umiddelbart efter, du har optjent den.

Hver måned du er ansat, optjener du 2,08 feriedag, hvilket svarer til, at du på et år optjener 25 feriedage, svarende til 5 ugers ferie.

Hvis du skal trækkes i løn for din ferie, fordi du ikke har optjent nok ferie hos din nuværende arbejdsgiver, trækker din arbejdsgiver 4,8 procent af din månedsløn for hver feriedag, du holder, og som du ikke har optjent løn til hos din nuværende arbejdsgiver. Hvis du har optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver, har denne afregnet dine feriepenge til Feriekonto eller på feriekort. Du kan se på Borger.dk, om du har feriepenge til gode, og det er også her, du ansøger om at få feriepengene udbetalt.

Ferietillæg

Når du holder ferie med løn, har du krav på et ferietillæg svarende til 1 procent af den ferieberettigede løn optjent i perioden 1. september til 31. august.

Ferietillægget udbetales typisk 2 gange.

Ferietillægget opsparet fra 1. september til 31. maj udbetales i henhold til overenskomster med maj-lønnen, og ferietillægget opsparet fra 1. juni til 31. august udbetales med august-lønnen.

Syg før ferien starter

Er du syg, før din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde din ferie. Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du er syg ved din feries start. Din ferie starter ved arbejdstidens begyndelse på din første feriedag.

Bliver du rask igen under den periode, hvor du skulle holde din ferie, skal du igen kontakte din arbejdsgiver og give besked om, hvorvidt du vil holde den resterende del af din ferie, eller om du vil gå på arbejde og holde din ferie på et senere tidspunkt.

Din arbejdsgiver kan kræve, at du skaffer dokumentation for, at du er syg, og her er det arbejdsgiveren, der skal betale udgifterne til dokumentationen.

Syg efter din ferie er startet

Bliver du syg, efter din ferie er startet, har du nu ret til at holde erstatningsferie. Feriedage, der ikke er holdt på grund af sygdom, kan holdes senere i ferieåret eller i det efterfølgende ferieår.

Men der er dog en række betingelser og krav, som skal være opfyldt, hvis du skal have erstatningsferie ved sygdom, efter du er begyndt på din ferie.

Bliver du syg, mens du har ferie, har du kun ret til erstatningsferie i op til 4 uger, selv om ferieloven som udgangspunkt giver alle ret til 5 ugers ferie. Den første uges sygdom (5 dage pr. år) betragtes som en karensperiode, der ikke giver ret til erstatningsferie.

Retten til erstatningsferie indtræder først, når du har givet din arbejdsgiver besked om, at du er syg, og først fra den dag starter karensperioden. Derudover skal du kontakte en læge og få dokumentation for, at du er syg. Du skal selv betale omkostningerne. Hvis du bliver syg i udlandet, kan dokumentationen være en erklæring fra en udenlandsk læge eller en sygehusjournal.

Hvis du som lønmodtager ikke har optjent 5 ugers ferie, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Den erstatningsferie, sygdommen har udløst, skal som al anden ferie enten aftales eller varsles afholdt.

Afregning af feriepenge i forbindelse med fratrædelse

Fratræder du hos din arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver afregne det ferie, du har optjent, men ikke nået at holde. Arbejdsgiveren skal afregne 12,5 procent af den ferieberettigede løn, du har optjent.

Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiver har en frist på ca. 1½ måned til at afregne pengene til FerieKonto, men skal du holde ferie i umiddelbar forlængelse af din fratræden, kan du anmode om, at arbejdsgiveren afregner feriepengene til din kommende ferie hurtigere.

Er du i tvivl, om pengene er afregnet korrekt, er du velkommen til at kontakte Urmagerne og Optikerne, så skal vi tjekke afregningen for dig.

Har du i øvrigt spørgsmål om ferie, er du altid velkommen til at kontakte Urmagerne og Optikerne.

Feriefridage

Hver 1. september tildeles medarbejdere yderligere 5 feriefridage.

Derudover gælder at:

  • Medarbejderen er berettiget til 5 feriefridage fra det tidspunkt, hvor medarbejderen har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder.

Hvis du fx ansættes 1. december, har du ret til 5 feriefridage den 31. august

  • Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieafholdelsesperioden.
    Feriefridagene betales som ved sygdom. Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn under feriefridage eller kompensation herfor, ligesom der heller ikke beregnes pension af kompensationsbeløbet.
  • Sygdom forud for en planlagt feriefridag giver ret til en erstatningsferiefridag.
  • Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, hvis det er virksomheden, der opsigelser medarbejderen.
  • Holdes feriefridagene ikke inden ferieafholdelsesperiodens udløb, kan medarbejderen inden 3 uger herefter rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensation udbetales senest sammen med lønnen for februar måned.
  • Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hver ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til de tildelte feriefridage.
  • Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer medarbejderen har til gode. Den fratrådte medarbejder kan rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriefridage i perioden fra 1. januar til 31. maj efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Har du ikke afholdt dine ”gamle” feriefridage eller først fået dem tildelt 31. august, fordi du er nyansat, kan det nås frem til 31. december 2023.