Råd & støtte:

Barsel

Der er vedtaget en ny barselsorlov, der har virkning for børn, der er født 2. august 2022 eller senere

Du kan læse mere om de nye regler på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Vær opmærksom på, at i de nye barselsregler, skal du allerede 6 uger efter fødslen, meddele din arbejdsgiver hvordan du vil holde din barsel.

Her finder du syv eksempler på hvordan I kan dele barslen mellem jer.

Du kan læse mere om dette på www.borger.dk, hvor du også kan finde en rigtig god barselsplanlægger.

Du kan læse mere om graviditet og job her

Hvis du er ansat under en af følgende overenskomster:

  • Optikeroverenskomsten indgået med Synoptik
  • Optikeroverenskomsten indgået med Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Urmageroverenskomsten indgået med Urmagernes Arbejdsgiverforening
  • Chefoptikeroverenskomsten indgået med Profil Optik
  • Chefoptikeroverenskomsten indgået med F. A Thiele

Gælder følgende, hvis du har været ansat 9 måneder på det forventede fødselstidspunkt:

Oversigt over løn i orlovsperioderne:

Orlovsperioder

Lønforpligtelse

Graviditetsorlov

4 uger med fuld løn

10 ugers orlov fra fødslen (tidl. barselsorlov)

10 uger med fuld løn

Orlov til den anden forælder (tidl. fædreorlov)

2 uger med fuld løn

Orlov herudover senest uge 52 (tidl. forældreorlov)

20 uger med fuld løn.

Af disse 20 uger har den forælder, der har afholdt graviditetsorlov ( ”mor”), ret til 9 uger, og den anden forælder har ret til 8 uger.

Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder.

For forældre til børn født eller modtaget den 1. juli 2023 eller senere gælder følgende:

Det præciseres, at såfremt dagpengesatsen nedsættes, reguleres den udbetalte løn tilsvarende.

Oversigt over løn i orlovsperioderne:

Orlovsperioder

Lønforpligtelse

Graviditetsorlov

4 uger med fuld løn

10 ugers orlov fra fødslen (tidl. barselsorlov)

10 uger med fuld løn

Orlov til den anden forælder (tidl. fædreorlov)

2 uger med fuld løn

Orlov herudover senest uge 52 (tidl. forældreorlov)

24 uger med fuld løn.

Af disse 24 uger har den forælder, der har afholdt graviditetsorlov (”mor”), ret til 9 uger, og den anden forælder har ret til 10 uger.

Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 5 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder eller deles mellem dem.

Ekstra pensionsbidrag under orlov til den forælder der afholder de 10 ugers orlov fra fødslen (tidligere barselsorlov) til forældre, hvis børn er født før 1. juli 2023

Under de 14 ugers orlov efter fødslen (tidl. barselsorlov) indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

Pensionsbidraget udgør:

Arbejdsgiverbidrag

pr. mdr.

Arbejdstagerbidrag

pr. mdr.

Samlet bidrag

pr. mdr.

1.360 kr.

680 kr.

2.040 kr.

Til deltidsansatte indbetales der et forholdsmæssigt bidrag.

For børn født eller modtaget den 1. juli 2023 eller senere gælder følgende:

Under de 10 ugers orlov efter fødslen (tidl. barselsorlov), indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

Pensionsbidraget udgør:

Arbejdsgiverbidrag

pr. mdr.

Arbejdstagerbidrag

pr. mdr.

Samlet bidrag

pr. mdr.

2.957 kr.

592 kr.

3.549 kr.

Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag.

Barns sygdom

Er du forælder til et barn under 14 år, har du ret til frihed med løn ved barnets første hele sygedag.

Frihed gives kun til den ene af forældrene, og kun indtil anden pasningsmulighed etableres.

Bliver barnet syg i løbet af din arbejdsdag, og du må forlade dit arbejdet for at hente barnet, har du også fri med løn resten af dagen.

Er barnet fortsat syg efter 1. hele sygedag, har du ret til yderligere en dag, dog uden løn. Her kan du få udbetalt et beløb fra din Fritvalgs Lønkonto til at dække den manglende løn.

Barns hospitalsindlæggelse

Er du forælder til et barn under 14 år, der skal indlægges på hospital, og du medindlægges, har du ret frihed med løn hertil. Dette gælder også, hvis barnet indlægges i hjemmet.

Frihed gælder kun til den ene indehaver af forældremyndigheden, og du har maksimalt ret til frihed med løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Børneomsorgsdage

Fra 1. september til 31. august (i ferieåret) har du ret til at holde 2 børneomsorgsdage, hvis du har børn under 14 år og har været ansat mindst 9 måneder hos din nuværende arbejdsgiver.

Børneomsorgsdagene holdes uden løn, men du kan i forbindelse med afholdelsen få udbetalt et beløb fra din Fritvalgs Lønkonto til at dække den manglende løn.

Er du chefoptiker ansat hos Profil Optik eller Thiele, afholder du børneomsorgsdagene med fuld løn.

Det skal aftales med din arbejdsgiverne, hvornår du kan holde dagene.