Urmagerne og Optikerne – information om behandling af dine personoplysninger

Urmagerne og Optikerne er dataansvarlig

Som fagforening indsamler og behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne servicere dig bedst muligt og varetage dine faglige interesser. 

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikernes formål er blandt andet:

 • Landssammenslutningens formål er inden for de rammer, der er angivet i Serviceforbundets vedtægter, at samle alle i Danmark beskæftigede urmagere, optikere, optometrister og -elever/studerende til ved fælles arbejde at fremme og værne faglige interesser.
 • I samarbejde med Serviceforbundet at sikre, at overenskomster forhandles, oprettes og fornys, samt at love og aftaler overholdes angående ansættelses-, løn- og arbejdsvilkår omfattende Landssammenslutningens medlemmer.
 • Landssammenslutningen skal arbejde for, at der er uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder for urmagere, optikere og optometrister.

Urmagerne og Optikerne er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne

Ramsingsvej 30

2500 Valby

CVR-nr. 18234416

Telefon: 3547 3400

Mail: uol@forbundet.dk

Typer af personoplysninger og indsamling heraf

Behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med indmeldelse i Urmagerne og Optikerne under Serviceforbundet. Serviceforbundet varetager medlemsregistreringen på vegne af os. Derfor udveksler vi dine medlemsoplysninger med Serviceforbundet. 

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, mobil og e-mail.
 • CPR-nummer.
 • Dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold herunder afdeling under Urmagerne og Optikerne.
 • Arbejdsplads, hvis du oplyser os, hvor du arbejder.
 • Kontingentforhold, herunder afdeling, dine betalinger og indbetalingsmåde samt eventuelle forsikringer.
 • Bank-/kontooplysninger, hvis vi har foretaget udbetalinger til dig, eksempelvis i forbindelse med kurser
 • Tillidshverv, eksempelvis hvis du er tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.
 • Uddannelse, hvis du er optaget som studerende eller elev, eller har afsluttet uddannelse, hvis du giver os oplysningerne.
 • Erhvervsstatus, hvis du bliver pensioneret, går på barsel, er frihedsberøvet med videre, så vi kan tilpasse dit kontingent og vores tilbud til dig.
 • Eventuelle helbredsmæssige oplysninger eller straffeattester, hvis vi har brug for disse oplysninger i forbindelse med en faglig sag.
 • Hvilke FIU-kurser du deltager i.

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Formålet med vores behandling af oplysningerne om dig er helt overordnet, for at vi som faglig organisation er i stand til at varetage dine faglige interesser, når du er medlem hos os.

Mere konkret er formålet navnlig følgende: 

 • at kunne administrere dit medlemskab, herunder opkræve kontingent og indberette til Skat
 • at yde dig juridisk og forhandlingsmæssig bistand i fagretlige sager og socialrådgiver sager
 • at kunne sende TID&SYN, informationsmail samt nyhedsbrev til dig
 • at kunne sende forhandlede overenskomster til afstemning blandt medlemmerne
 • at anmelde tillidshverv til arbejdsgiver/arbejdsgiverforening
 • at arbejde for uddannelse og opkvalificering af vores medlemmer
 • at kunne administrere dine gruppelivsforsikringer og eventuelt fritidsulykkesforsikring
 • at give dig mulighed for at benytte dig af en række medlemsfordele.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

De almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail, arbejdsplads og øvrige identitetsoplysninger behandler vi, fordi det er nødvendigt, for at vi kan sikre dig som medlem de bedst mulige vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet. Behandlingen af disse oplysninger har navnlig hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f. 

Oplysningerne om at du er medlem af en fagforening og dine helbredsmæssige oplysninger er følsomme personoplysninger. Disse oplysninger behandler vi alene i vores medlemmers interesse og med det formål at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet, eksempelvis i forbindelse med fagretlige sager. Behandlingen har blandt andet hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, fordi behandlingen er nødvendig for at overholde den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og artikel 9, stk. 2, litra f, fordi behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges eller gøres gældende samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, om CPR-numre. 

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

I visse tilfælde kan grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger være, at du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Det kan også være, at du vil blive spurgt, om du vil give samtykke til behandling af dine personoplysninger til nye formål. Samtykke kan gives via ”mit forbund” på www.serviceforbundet.dk. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til udvalgte samarbejdspartnere, herunder:

 • Serviceforbundet.
 • FH og FH’s samarbejdspartnere, herunder Pluskort, FIU og Faglige Seniorer.
 • ALKA og ALKA’s samarbejdspartnere, herunder MedlemsKontaktCenter.
 • Min A-kasse, herunder Min A-kasses IT-leverandør.
 • Vores databehandlere.
 • Eksterne advokater og andre rådgivere.

Det gør vi for at kunne levere de services og tilbud til dig, som vi har lovet dig i forbindelse med dit medlemskab af Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne. 

Databehandlere

Vi bruger herudover forskellige databehandlere blandt andet i forbindelse med levering af IT-support med videre. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares helt overordnet så længe vi har et sagligt formål med at anvende dem.

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 10 år efter, at dit medlemskab er ophørt. Hvis vi har behandlet en konkret sag, vil oplysningerne heri som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet, arbejdsskadesager dog 30 år.

Udgangspunktet om at oplysningerne slettes efter 10 år vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at oplysninger slettes før eller efter, hvis der er eller ikke er saglige og tilstrækkeligt nødvendige grunde til yderligere opbevaring heraf.

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du skal gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Ønsker du indsigt i oplysningerne, kan du kontakte os. 

 • Ret til berigtigelse af oplysninger (rettelse)

Hvis du oplever, at vi har registreret urigtige personoplysninger, har du selvfølgelig ret til at få dem rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 • Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, eksempelvis hvis du ikke længere er medlem hos os, og vi ikke har nogen saglig grund til at opbevare dine personoplysninger. 

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e og f.  Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til begrænsning af behandlingen af personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til at tage dine data med dig, hvis særlige betingelser er opfyldt

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til dataforordningens bestemmelser. Kontaktinformationer på Datatilsynet finder du på www.datatilsynet.dk.

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne

Ramsingsvej 30

2500 Valby

CVR-nr. 18234416

Telefon: 3547 3400

Mail: uol@forbundet.dk