Ferie og feriefridage

Vi har fået ny ferielov, og derfor går ferieåret nu fra 1. september til 31. august, dog med den elastik, at du kan holde din ferie helt frem til 31. december. Men du har krav på, at de 4 af ugerne holdes inden 1. september.

Ferieloven giver forsat ret til 5 ugers ferie, og i mange overenskomster er det endvidere aftalt, at man har yderlig 5 feriefridage

Optikere og optometrister, chefoptikere samt urmagere har ferie med løn, medmindre det er aftalt med arbejdsgiveren, at der i stedet afregnes feriepenge til FerieKonto eller på Feriekort.

Ferie opdeles i henholdsvis hovedferie og restferie.

Hovedferie/Sommerferie
Hovedferien har du ret til at holde som 3 sammenhængende uger i perioden fra 1. maj til 30. september.

Du skal sammen med din arbejdsgiver planlægge, hvornår din ferie skal holdes.

Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige om tidspunktet, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. Arbejdsgiveren skal senest 3 måneder, før din hovedferie starter, give dig besked om, hvornår din ferie er placeret.

I Ferieloven står der, at arbejdsgiveren ved placering af hovedferie så vidt muligt skal tage hensyn til de ansattes ønske om at holde ferie sammen med skolesøgende børn i skolernes sommerferie.

Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne anbefaler, at du og din arbejdsgiver i god tid tager hul på sommerferieplanlægningen, så arbejdsgiveren kender alle medarbejderes ønsker, når ferieplanerne udarbejdes.

Restferie
De resterede 2 ugers ferie kaldes restferie, og det er dem, du typisk bruger, når du holder efterårs- eller vinterferie.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om, hvornår restferien skal holdes, har din arbejdsgiver ret til at varsle, hvornår din ferie skal holdes med 1 måneds varsel.

Ændring af planlagt ferie
Arbejdsgiveren kan kun ændre en planlagt ferie, hvis upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. I sådanne tilfælde har du krav på erstatning af et eventuelt økonomisk tab, der opstår ved sådan en ændring. En påbegyndt ferie kan ikke ændres eller afbrydes. Det betyder, at du ikke kan kaldes på arbejde i din ferie.

Optjening af ferie.
Efter vi har fået ny ferielov, optjener vi samtidighedsferie.

Det betyder, at du kan afholde din ferie umiddelbart efter, du har optjent den.

Hver måned, du er ansat, optjener du 2,08 feriedag, hvilket svarer til, at du på et år optjener 25 feriedage, svarende til 5 ugers ferie.

Hvis du skal trækkes i løn for din ferie, fordi du ikke har optjent nok ferie hos din nuværende arbejdsgiver, trækker din arbejdsgiver 4,8 procent af din månedsløn for hver feriedag, du holder, og som du ikke har optjent løn til hos din nuværende arbejdsgiver. Hvis du har optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver, har denne afregnet dine feriepenge til Feriekonto eller på feriekort. Du kan se på Borger.dk, om du har feriepenge til gode, og det er også her, du ansøger om at få feriepengene udbetalt.

Ferietillæg
Når du holder ferie med løn, har du krav på et ferietillæg svarende til 1 procent af den ferieberettigede løn optjent i perioden 1. september til 31. august.

Ferietillægget udbetales typisk 2 gange.

Ferietillægget opsparet fra 1. september til 31. maj udbetales i henhold til overenskomster med majlønnen, og ferietillægget opsparet fra 1. juni til 31. august udbetales med augustlønnen.

Syg før ferien starter
Er du syg, før din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde din ferie. Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du er syg ved din feries start. Din ferie starter ved arbejdstidens begyndelse på din første feriedag.

Bliver du rask igen under den periode, hvor du skulle holde din ferie, skal du igen kontakte din arbejdsgiver og give besked om, hvorvidt du vil holde den resterende del af din ferie, eller om du vil gå på arbejde og holde din ferie på et senere tidspunkt.

Din arbejdsgiver kan kræve, at du skaffer dokumentation for, at du er syg, og her er det arbejdsgiveren, der skal betale udgifterne til dokumentationen.

Syg efter din ferie er startet
Bliver du syg, efter din ferie er startet, har du nu ret til at holde erstatningsferie. Feriedage, der ikke er holdt på grund af sygdom, kan holdes senere i ferieåret eller i det efterfølgende ferieår.

Men der er dog en række betingelser og krav, som skal være opfyldt, hvis du skal have erstatningsferie ved sygdom, efter du er begyndt på din ferie.

Bliver du syg, mens du har ferie, har du kun ret til erstatningsferie i op til 4 uger, selv om ferieloven som udgangspunkt giver alle ret til 5 ugers ferie. Den første uges sygdom (5 dage pr. år) betragtes som en karensperiode, der ikke giver ret til erstatningsferie.

Retten til erstatningsferie indtræder først, når du har givet din arbejdsgiver besked om, at du er syg, og først fra den dag starter karensperioden. Derudover skal du kontakte en læge og få dokumentation for, at du er syg. Du skal selv betale omkostningerne. Hvis du bliver syg i udlandet, kan dokumentationen være en erklæring fra en udenlandsk læge eller en sygehusjournal.

Hvis du som lønmodtager ikke har optjent 5 ugers ferie, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Den erstatningsferie, sygdommen har udløst, skal som al anden ferie enten aftales eller varsles afholdt.

Afregning af feriepenge i forbindelse med fratrædelse
Fratræder du hos din arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver afregne det ferie, du har optjent, men ikke nået at holde. Arbejdsgiveren skal afregne 12,5 procent af den ferieberettigede løn, du har optjent.

Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiver har en frist på ca. 1½ måned til at afregne pengene til FerieKonto, men skal du holde ferie i umiddelbar forlængelse af din fratræden, kan du anmode om, at arbejdsgiveren afregner feriepengene til din kommende ferie hurtigere.

Er du i tvivl, om pengene er afregnet korrekt, er du velkommen til at kontakte Urmagerne og Optikerne, så skal vi tjekke afregningen for dig.

Har du i øvrigt spørgsmål om ferie, er du altid velkommen til at kontakte Urmagerne og Optikerne.

Nye regler for feriefridage for urmagere og optikere

Er du ansat under overenskomsterne for urmagere eller optikere, er der ændret på reglerne for feriefridage. Ændringerne er en overgangsordning for at tilpasse feriefridage til den nye ferielov.

I den gamle ferielov gik ferieåret fra 1. maj til 30. april. Det er ændret i den nye ferielov, hvor ferieåret går fra 1. september til 31. august, dog med den elastik, at man kan holde sin ferie helt frem til 31. december, så du har mulighed for at have opsparet ferie nok til at holde efterår- og juleferie.

Feriefridage
Ligesom der ved indfasning af den nye ferielov er lavet en overgangsordning for feriedage, har man også omkring feriefridage tilpasset antallet af feriefridage i overenskomsten til det nye ferieår.

Fra 1. maj 2020 og frem til 31. december 2021 har du ret til at holde 6,67 feriefridage, svarede til 49,36 timer, hvis du er fuldtidsansat.

Du skal fortsat have været ansat i 9 måneder for at have ret til feriefridagene

Opnår du de 9 måneders anciennitet inden 31. august 2020, har du ret til alle 6,67 feriefridage på det tidspunkt, hvor du opnår ancienniteten.

Opnår du først de 9 måneders anciennitet i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, har du ret til 5 feriefridage svarende til 37 timer ved fuldtidsansættelse på det tidspunkt, anciennitet opnås. 

Derudover gælder:

 • Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer.
 • Feriefridagene betales som ved sygdom. Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn under feriefridage eller kompensation herfor, ligesom der heller ikke beregnes pension af kompensationsbeløbet.
 • Sygdom forud for en planlagt feriefridag giver ret til en erstatningsferiefridag.
 • Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jævnfør Ferieloven. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, hvis det er virksomheden, der opsigelser medarbejderen.
 • Holdes feriefridagene ikke inden 31. december 2021, kan medarbejderen inden 3 uger (20. januar 2022) rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet holdt. Kompensation udbetales senest sammen med lønnen for februar måned.
 • Der kan uanset jobskifte kun holdes 6,67 feriefridage stammende fra tildelingen 1. maj 2020 i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.
 • Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer medarbejderen har til gode.

Feriefridage efter 1. september 2021
Efter 1. september 2021 er reglerne for feriefridage helt implementeret og tilpasset det nye ferieår, og derefter gælder følgende:

Hver 1. september tildeles medarbejdere yderlig 5 feriefridage.

Det gælder fortsat, at:

 • medarbejderen er berettiget til 5 feriefridage fra det tidspunkt, hvor medarbejderen har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder.
 • feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieafholdelsesperioden.
  Feriefridagene betales som ved sygdom. Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn under feriefridage eller kompensation herfor, ligesom der heller ikke beregnes pension af kompensationsbeløbet.
 • Sygdom forud for en planlagt feriefridag giver ret til en erstatningsferiefridag.
 • Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jævnfør Ferieloven. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, hvis det er virksomheden, der opsigelser medarbejderen.
 • Holdes feriefridagene ikke inden ferieafholdelsesperiodens udløb, kan medarbejderen inden 3 uger herefter rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensation udbetales senest sammen med lønnen for februar måned.
 • Der kan uanset jobskifte ikke holdes mere end 5 feriefridage i hver ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til de tildelte feriefridage.
 • Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer medarbejderen har til gode. Den fratrådte medarbejder kan rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriefridage i perioden fra 1. januar til 31. maj efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Vigtige nyheder