Barsel og barns sygdom

I henhold til barselsloven kan du holde barselsorlov på mange forskellige måder.

Der er en lang række fleksible muligheder - specielt for de forældre, som gerne vil vende tilbage til arbejdet efter for eksempel seks eller otte måneders orlov og gemme resten af orloven, til barnet er blevet lidt ældre.

Der er også gode muligheder for de forældre, der ønsker at dele orloven eller starte på arbejde på nedsat tid, og dermed forlænge orloven. 

Fleksibiliteten forudsætter i de fleste tilfælde, at der er indgået en aftale med arbejdsgiveren herom.

Du kan læse mere om dette på www.borger.dk

Du kan læse mere om graviditet og job her

Barselsorlov for:
Optiker ansat under overenskomsterne med Synoptik A/S og Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Urmagere ansat under overenskomsten med Urmagernes Arbejdsgiverforening

Chefoptiker ansat hos Profil Optik og Thiele

Ydelse:

Graviditetsorlov:

Forbeholdt moderen.

Ca. 4 uger - påbegyndes 4 uger før terminsdato.

Der ydes fuld sædvanlig løn.

Barselsorlov til moderen:

14 uger - påbegyndes dagen efter fødslen.

Til adoptanter er der også 14 ugers barselsorlov til den ene forælder.

Der ydes fuld sædvanlig løn, og derudover indbetales et ekstra pensionsbidrag i denne periode.

Beløbet er på kr. 680,00 for dig og på kr. 1.360,00 for din arbejdsgiver. For deltidsansatte indbetales der forholdsmæssigt.

Fædreorlov:

2 uger – forbeholdt den anden forælder, kan afholdes samtidig med, at moderen afholder barselsorlov.


Der ydes fuld sædvanlig løn.

Forældreorlov:

32 ugers orlov, som forældrene kan dele og afholde sammen eller hver for sig. Der er mulighed for at forlænge med 14 uger, så der i alt er 46 uger. Du modtager dog kun dagpenge svarende til 32 uger.

Virksomheden betaler fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. 

Af disse 16 uger har den forælder, der har holdt de indtil 14 ugers barselsorlov, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til 8 uger.

Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder. 

De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen.

Herefter ydes der dagpenge, som udbetales af Udbetaling Danmark.


Barns sygdom
Er du forælder til et barn under 14 år, har du ret til frihed med løn ved barnets første hele sygedag.

Frihed gives kun til den ene af forældrene, og kun indtil anden pasningsmulighed etableres.

Bliver barnet syg i løbet af din arbejdsdag, og du må forlade dit arbejdet for at hente barnet, har du også fri med løn resten af dagen.

Er barnet fortsat syg efter 1. hele sygedag, har du ret til yderligere en dag, dog uden løn. Her kan du få udbetalt et beløb fra din Fritvalgs Lønkonto til at dække den manglende løn.

Barns hospitalsindlæggelse
Er du forælder til et barn under 14 år, der skal indlægges på hospital, og du medindlægges, har du ret frihed med løn hertil. Dette gælder også, hvis barnet indlægges i hjemmet.

Frihed gælder kun til den ene indehaver af forældremyndigheden, og du har maksimalt ret til frihed med løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Børneomsorgsdage
Fra 1. maj 2020 til 31. august 2021 har du ret til at holde 2,66 børneomsorgsdage, hvis du har børn under 14 år og har været ansat mindst 9 måneder hos din nuværende arbejdsgiver.

Børneomsorgsdagene holdes uden løn, men du kan i forbindelse med afholdelsen få udbetalt et beløb fra din Fritvalgs Lønkonto til at dække den manglende løn.

Er du chefoptiker ansat hos Profil Optik eller Thiele, afholder du børneomsorgsdagene med fuld løn.

Det skal aftales med din arbejdsgiverne, hvornår du kan holde dagene.
Vigtige nyheder

Sådan bliver dit kontingent i 2022

Et nyt år byder traditionen tro også på nye opgaver. Her i blandt er der tid til at kigge på familiebudgettet igen, og hertil skal du kende dit...

Læs mere her