Ferie og feriefridag

Ferieloven giver dig ret til at holde 5 ugers ferie i perioden fra 1. maj til 30. april.

Ferie
Urmagere har ferie med løn, medmindre det er aftalt med arbejdsgiveren, at der i stedet afregnes feriepenge til FerieKonto eller på Feriekort.

I ferieåret, som går fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 har du ret til at holde fem ugers ferie og fem feriefridage.

I hovedferien har du ret til at holde tre sammenhængende uger. De skal holdes i perioden fra 1. maj til 30. september.

Sammen med din arbejdsgiver skal du planlægge, hvornår din ferie skal holdes.

Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige om tidspunktet, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. Arbejdsgiveren skal, senest tre måneder før din sommerferie starter, give dig besked om, hvornår din ferie er placeret.

I Ferieloven står der, at arbejdsgiveren ved placering af hovedferie så vidt muligt skal tage hensyn til de ansattes ønske om at holde ferie sammen med skolesøgende børn i skolernes sommerferie.

Placeringen af de sidste to ugers ferie – som også kaldes restferien – skal også aftales med din arbejdsgiver. Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige, skal din arbejdsgiver varsle afholdelse af din ferie senest en måned, før den skal holdes.

Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne anbefaler, at du og din arbejdsgiver i god tid tager hul på ferieplanlægningen, så arbejdsgiveren kender alle medarbejderes ønsker, når ferieplanerne udarbejdes.

Ændring af planlagt ferie
Arbejdsgiveren kan kun ændre en planlagt ferie, hvis upåregnelige driftmæssige hensyn gør det nødvendigt. I sådanne tilfælde har du krav på erstatning af et eventuelt økonomisk tab, der opstår ved sådan en ændring. En påbegyndt ferie kan ikke ændres eller afbrydes. Det betyder, at du ikke kan kaldes på arbejde i din ferie.

Optjening af ferie
Optjening af ferie følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Den ferie, du skal holde fra 1. maj 2017, har du optjent i kalenderåret 2016.

Har du ikke været ansat hos din nuværende arbejdsgiver i hele 2016, har du optjent 2,08 feriedag pr. måned, du har været ansat i 2016. Din tidligere arbejdsgiver har formentlig afregnet din feriegodtgørelse til FerieKonto eller på Feriekort.

Hvis du skal trækkes i løn for din ferie, fordi du ikke har været ansat hos din nuværende arbejdsgiver i hele 2016, trækker din nuværende arbejdsgiver 4,8 procent af din månedsløn for hver feriedag, du holder, og som du ikke har optjent løn til hos din nuværende arbejdsgiver. Og det er nu, optjeningen af feriepenge hos din tidligere arbejdsgiver kommer ind i billedet, da du skal bruge den her.

Ferietillæg
Når du holder ferie med løn, har du krav på et ferietillæg svarende til en procent af den ferieberettigede løn optjent i optjeningssåret 2016. Ferietillægget udbetales senest i forbindelse med, at du holder sommerferie.

Ferietillæg og Fritvalgs Lønkonto
Er du ansat som urmager under urmageroverenskomsten og har valgt at få din Fritvalgs Lønkonto som ekstra ferietillæg, skal din arbejdsgiver ud over den ene procent i ferietillæg, som du har ret til ifølge ferieloven, yderligere betale dig 1,7 procent af den ferieberettigede løn optjent fra 1. januar 2015 frem til 1. marts 2016, hvor procenten steg til 2,0.

Ændring af ansættelsesforhold
Hvis din gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang er ændret med mere end 20 procent sammenlignet med det foregående optjeningsår på det tidspunkt, hvor du holder din ferie, skal lønnen under ferie reguleres forholdsmæssigt.

Specielt for urmagerelever
Urmagerelever har også ret til og behov for ferie. Her er optjeningsreglerne lidt anderledes end for andre ansatte. Hvis din uddannelsesaftale er påbegyndt inden 1. juli 2017, har du krav på fem ugers ferie med løn i hele ferieåret fra 1. maj 2017 til 30. april 2018. Arbejdsgiveren kan dog modregne eventuel feriegodtgørelse, som du har med fra et tidligere ansættelsesforhold.

Er din uddannelsesaftale påbegyndt efter 1. juli 2017, har du krav på ferie, men uden løn.

Da elever ikke har mulighed for at holde ferie under skoleopholdene, anbefaler Urmagerne og Optikerne, at eleverne og mestrene i god tid planlægger både hovedferien og restferien, så eleverne sikres ferie.

Barsel og ferie
Skal du på barselsorlov, kan det være svært at få holdt hele din ferie inden for ferieåret. Hvis din ansættelse opfylder reglerne, kan du aftale at overføre din ferie til det efterfølgende ferieår.

Du kan også vælge at få udbetalt den manglende ferie. Hvis du ikke kan blive enig med din arbejdsgiver om dette, skal du kontakte Urmagerne og Optikerne.

Den del af din graviditets, barsel- og forældreorlov, hvor du får løn fra din arbejdsgiver, optjener du løn under ferie til det efterfølgende ferieår.

Den del af forældreorloven, hvor du modtager barselsdagpenge fra din kommune, optjener du ret til feriedagpenge fra arbejdsløshedskassen.

Syg før ferien starter
Er du syg før din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde din ferie. Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du er syg ved din feries start. Din ferie starter ved arbejdstidens begyndelse på din første feriedag.

Bliver du rask igen under den periode, hvor du skulle holde din ferie, skal du igen kontakte din arbejdsgiver og give besked om, hvorvidt du vil holde den resterende del af din ferie, eller om du vil gå på arbejde, og holde din ferie på et senere tidspunkt.

Din arbejdsgiver kan kræve, at du fremskaffer dokumentation for, at du er syg, og her er det arbejdsgiveren, der skal betale udgifterne til dokumentationen.

Syg efter din ferie er startet
Bliver du syg, efter din ferie er startet, har du nu ret til at holde erstatningsferie. Feriedage, der ikke er holdt på grund af sygdom, kan holdes senere i ferieåret eller i det efterfølgende ferieår.

Men der er dog en række betingelser og krav, som skal være opfyldt, hvis du skal have erstatningsferie ved sygdom, efter du er begyndt på din ferie.

Bliver du syg, mens du har ferie, har du kun ret til erstatningsferie i op til fire uger, selv om ferieloven som udgangspunkt giver alle ret til fem ugers ferie. Den første uges sygdom (fem dage pr. år) betragtes som en karensperiode, der ikke giver ret til erstatningsferie.

Retten til erstatningsferie indtræder først, når du har givet din arbejdsgiver besked om, at du er syg, og først fra den dag starter karensperioden. Derudover skal du kontakte læge og få dokumentation for, at du er syg. Du skal selv betale omkostningerne. Hvis du bliver syg i udlandet, kan dokumentationen være en erklæring fra en udenlandsk læge eller en sygehusjournal.

Hvis du som lønmodtager ikke har optjent fem ugers ferie, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Den erstatningsferie, sygdommen har udløst, skal som al anden ferie enten aftales eller varsles afholdt.

Har du spørgsmål omkring ferie, er du altid velkommen til at kontakte Urmagerne og Optikerne.

Feriefridage
Feriefridage omregnes til timer, og afholdes i timer. Er du ansat på f.eks. 30 timer pr. uge, har du ret til 30 timers feriefridage pr. ferieår.

Har du ikke afholdt dine feriefridage ved ferieårets afslutning, kan du anmode din arbejdsgiver om at få dine feriefridage udbetalt. Du skal anmode herom inden 20. maj.

Afregning af feriepenge i forbindelse med fratrædelse
Fratræder du hos din arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver afregne det ferie, du har optjent, men ikke nået at holde. Arbejdsgiveren skal afregne 12,5 % af den ferieberettigede løn, du har optjent.

Er du i tvivl om pengene er afregnet korrekt, er du velkommen til at kontakte Urmagerne og Optikerne, så skal vi tjekke afregningen for dig.
Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiver har en frist på ca. 1½ måned til at afregne pengene til FerieKonto, men skal du afholde ferie i umiddelbar forlængelse af din fratræden, kan du anmode om, at arbejdsgiveren afregner feriepengene til din kommende ferie hurtigere.

Vigtige nyheder

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018,...

Læs mere her