Ferie og feriefridage

Ferieloven giver dig ret til at holde fem ugers ferie i perioden fra 1. maj til 30. april.

Optikere og optometrister, chefoptikere samt urmagere har ferie med løn, medmindre det er aftalt med arbejdsgiveren, at der i stedet afregnes feriepenge til FerieKonto eller på Feriekort.

I ferieåret, som går fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 har du ret til at holde fem ugers ferie og fem feriefridage.

Ferien opdeles i hovedferie og restferie. I hovedferien har du ret til at holde tre sammenhængende uger. De skal holdes i perioden fra 1. maj til 30. september.

Sammen med din arbejdsgiver skal du planlægge, hvornår din ferie skal holdes.

Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige om tidspunktet, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer. Arbejdsgiveren skal, senest tre måneder før din sommerferie starter, give dig besked om, hvornår din ferie er placeret.

I Ferieloven står der, at arbejdsgiveren ved placering af hovedferie så vidt muligt skal tage hensyn til de ansattes ønske om at holde ferie sammen med skolesøgende børn i skolernes sommerferie.

Placeringen af de sidste to ugers ferie – som også kaldes restferien – skal også aftales med din arbejdsgiver. Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige, skal din arbejdsgiver varsle afholdelse af din ferie senest en måned, før den skal holdes.

Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne anbefaler, at du og din arbejdsgiver i god tid tager hul på ferieplanlægningen, så arbejdsgiveren kender alle medarbejderes ønsker, når ferieplanerne udarbejdes.

Ændring af planlagt ferie

Arbejdsgiveren kan kun ændre en planlagt ferie, hvis upåregnelige driftmæssige hensyn gør det nødvendigt. I sådanne tilfælde har du krav på erstatning af et eventuelt økonomisk tab, der opstår ved sådan en ændring. En påbegyndt ferie kan ikke ændres eller afbrydes. Det betyder, at du ikke kan kaldes på arbejde i din ferie.

Optjening af ferie

Optjening af ferie følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Den ferie, du skal holde fra 1. maj 2019, har du optjent i kalenderåret 2018.

Har du ikke været ansat hos din nuværende arbejdsgiver i hele 2018, har du optjent 2,08 feriedag pr. måned, du har været ansat i 2018. Din tidligere arbejdsgiver har formentlig afregnet din feriegodtgørelse til FerieKonto eller på Feriekort.

Hvis du skal trækkes i løn for din ferie, fordi du ikke har været ansat hos din nuværende arbejdsgiver i hele 2018, trækker din nuværende arbejdsgiver 4,8 procent af din månedsløn for hver feriedag, du holder, og som du ikke har optjent løn til hos din nuværende arbejdsgiver. Og det er nu, optjeningen af feriepenge hos din tidligere arbejdsgiver kommer ind i billedet, da du skal bruge den her.

Ferietillæg

Når du holder ferie med løn, har du krav på et ferietillæg svarende til 1 procent af den ferieberettigede løn optjent i optjeningssåret. Ferietillægget udbetales senest i forbindelse med, at du holder sommerferie.

Ferietillæg og Fritvalgs Lønkonto

Optiker og chefoptikere

Har du som optiker valgt at få din Fritvalgs Lønkonto som løntillæg i forbindelse med ferie, skal din arbejdsgiver – evt. på din lønseddel – have oprettet en konto, hvor du kan se, hvor mange penge du har opsparet. Fra 1. marts 2018 skulle der gå 3,4 procent ind på din Fritvalgs Lønkonto. Efter 1. marts 2019 er satsen 4,0 procent.

For chefoptikere var satsen fra 1. april 2018 2,7%, og efter 1. april 2019 er den 3,0%.

Arbejdsgiveren skal også have udarbejdet retningslinjer for, hvordan pengene kan udbetales. For eksempel i hvor god tid forinden du skal oplyse arbejdsgiveren om, at du ønsker dine penge udbetalt.

Urmager:

Har du som urmager ansat under urmageroverenskomsten valgt at få din Fritvalgs Lønkonto som et ekstra ferietillæg, udbetales det  i forbindelse med du holder din sommerferie.

Frem til 1. marts 2017 skulle der 2,0 procent ind på din Fritvalgs Lønkonto. Herefter er procentsatsen 2,7

Herefter er procentsatsen:

Fra 1. marts 2018: 3,4 procent.

Fra 1. marts 2019: 4,0 procent.

Ændring af ansættelsesforhold og løn under ferie

Hvis din gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang er ændret med mere end 20 procent sammenlignet med det foregående optjeningsår på det tidspunkt, hvor du holder din ferie, skal lønnen under ferie reguleres forholdsmæssigt.

Professionsbachelorer i optometri i praktik

Læs mere om særlige ferieregler under praktikken.

Optikere og chefoptikere: Overførsel af ferie til næste ferieår

Hvis du ikke kan nå at holde din ferie inden ferieåret udløber 30. april, har du mulighed for at overføre ferie til næste ferieår. Du kan med din arbejdsgiver aftale at overflytte en uges ferie pr. ferieår til det efterfølgende ferieår.

En aftale omkring ferieoverflytning er altid frivillig, og den skal indgås skriftligt med arbejdsgiveren senest 30. september, efter at ferieåret er afsluttet.

Det vil sige, hvis du har aftalt med din arbejdsgiver, at overflytte ferie som egentlig skulle have været holdt inden 1. maj i år, skal du og din arbejdsgiver senest 30. september have udarbejdet en skriftlig aftale.

Den overførte ferie kan arbejdsgiveren varsle afholdt efter samme regler som restferie, det vil sige med en måneds varsel.

Dog kan der, efter optikeroverenskomsterne med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Synoptik, kun holdes overført ferie i en opsigelsesperiode, hvis det var aftalt før opsigelsen, eller du og din arbejdsgiver bliver enige om noget andet. Dette gælder også, selv om du bliver fritstillet i opsigelsesperioden. Disse regler gælder også for chefoptikere ansat hos Profil Optik Butikker og FA. Thiele A/S.

I optiker- og chefoptikeroverenskomsterne er det også aftalt, at hvis du ikke har haft mulighed for at holde din ferie på grund af sygdom, barselsorlov eller anden lovlig feriehindring, så har du mulighed for at overflytte al optjent ferie - også selv om du har lidt på kontoen fra tidligere år – til næste ferieår.

Læs mere:

Hele aftalen om overførsel af ferie findes i overenskomsten for optikere og overenskomsten for chefoptikere.

Barsel og ferie

Skal du på barselsorlov, kan det være svært at få holdt hele din ferie inden for ferieåret. Hvis din ansættelse opfylder reglerne, kan du aftale at overføre din ferie til det efterfølgende ferieår.

Du kan også vælge at få udbetalt den manglende ferie. Hvis du ikke kan blive enig med din arbejdsgiver om dette, skal du kontakte Urmagerne og Optikerne.

Den del af din graviditets-, barsel- og forældreorlov, hvor du får løn fra din arbejdsgiver, optjener du løn under ferie til det efterfølgende ferieår.

Den del af forældreorloven, hvor du modtager barselsdagpenge fra din kommune, optjener du ret til feriedagpenge fra arbejdsløshedskassen.

Syg før ferien starter

Er du syg før din ferie starter, er du ikke forpligtet til at holde din ferie. Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du er syg ved din feries start. Din ferie starter ved arbejdstidens begyndelse på din første feriedag.

Bliver du rask igen under den periode, hvor du skulle holde din ferie, skal du igen kontakte din arbejdsgiver og give besked om, hvorvidt du vil holde den resterende del af din ferie, eller om du vil gå på arbejde, og holde din ferie på et senere tidspunkt.

Din arbejdsgiver kan kræve, at du fremskaffer dokumentation for, at du er syg, og her er det arbejdsgiveren, der skal betale udgifterne til dokumentationen.

Syg efter din ferie er startet

Bliver du syg, efter din ferie er startet, har du nu ret til at holde erstatningsferie. Feriedage, der ikke er holdt på grund af sygdom, kan holdes senere i ferieåret eller i det efterfølgende ferieår.

Men der er dog en række betingelser og krav, som skal være opfyldt, hvis du skal have erstatningsferie ved sygdom, efter du er begyndt på din ferie.

Bliver du syg, mens du har ferie, har du kun ret til erstatningsferie i op til fire uger, selv om ferieloven som udgangspunkt giver alle ret til fem ugers ferie. Den første uges sygdom (fem dage pr. år) betragtes som en karensperiode, der ikke giver ret til erstatningsferie.

Retten til erstatningsferie indtræder først, når du har givet din arbejdsgiver besked om, at du er syg, og først fra den dag starter karensperioden. Derudover skal du kontakte læge og få dokumentation for, at du er syg. Du skal selv betale omkostningerne. Hvis du bliver syg i udlandet, kan dokumentationen være en erklæring fra en udenlandsk læge eller en sygehusjournal.

Hvis du som lønmodtager ikke har optjent 5 ugers ferie, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Den erstatningsferie, sygdommen har udløst, skal som al anden ferie enten aftales eller varsles afholdt.

Feriefridage

Som optiker/optometrist ansat under overenskomsterne med Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Synoptik A/S og som chefoptiker ansat hos F.A. Thiele A/S og Profil Optik A/S  har du yderligere ret til 5 feriefridage indenfor ferieåret, når du har været ansat i 9 måneder. Dette gælder også for urmagere ansat under overenskomsten med Urmagernes Arbejdsgiverforening

Har du ikke afholdt dine feriefridage ved ferieårets afslutning, kan du anmode din arbejdsgiver om at få dine feriefridage udbetalt. Du skal anmode herom inden 20. maj.

Feriefridage omregnes til timer, og afholdes i timer. Er du ansat på f.eks. 30 timer pr. uge, har du ret til 30 timers feriefridage pr. ferieår.

Har du ikke afholdt dine feriefridage ved ferieårets afslutning, kan du anmode din arbejdsgiver om at få dine feriefridage udbetalt. Du skal anmode herom inden 20. maj.

Afregning af feriepenge i forbindelse med fratrædelse

Fratræder du hos din arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver afregne det ferie, du har optjent, men ikke nået at holde. Arbejdsgiveren skal afregne 12,5 % af den ferieberettigede løn, du har optjent.

Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiver har en frist på ca. 1½ måned til at afregne pengene til FerieKonto, men skal du afholde ferie i umiddelbar forlængelse af din fratræden, kan du anmode om, at arbejdsgiveren afregner feriepengene til din kommende ferie hurtigere.

Er du i tvivl om pengene er afregnet korrekt, er du velkommen til at kontakte Urmagerne og Optikerne, så skal vi tjekke afregningen for dig.

Har du i øvrigt spørgsmål omkring ferie, er du altid velkommen til at kontakte Urmagerne og Optikerne.


Vigtige nyheder

Nu skal du stemme om din overenskomst

Er du ansat under enten urmager- eller optikeroverenskomsten, så er det tid til at stemme om de indgåede...

Læs mere her