22. sep 2017

Få bevis på din viden

Nye regler for efteruddannelse giver flere muligheder for at optjene efteruddannelsespoint.

Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne og Optikerforeningen har revurderet reglerne for CET-point. Det betyder, at flere typer aktiviteter fremover kan give efteruddannelsespoint. Det vil også gøre det nemmere for dig at følge med i dine aktive point.

Danmark følger stadig den fælleseuropæiske norm, der siger, at optikere bør deltage i efteruddannelse, svarende til 36 CET-point inden for en tre-årig periode. Det nye er, at perioden bliver en låst periode, som følger de fleste andre lande, og dermed bliver det muligt at få et bedre sammenligningsgrundlag mellem landene.

Den første periode bliver 2019-2021, og der vil efterfølgende blive udstedt et bevis til optikeren for de opnåede point i den pågældende periode.

CET-kravet kan først blive obligatorisk, når Sundhedsstyrelsen kommer med et forslag om, at alle autoriserede sundhedspersoner skal have bevis for deres efteruddannelsesaktiviteter, hvilket der arbejdes på.

Den nye teknologiske udvikling med livestream, webinarer eller e-learning er også kommet med som aktivitetsform, hvor der kan opnås CET-point. For at kurset kan godkendes som pointgivende, kræves der et unikt login, og dette skal kursusudbyderen sørge for.

Dialogen med kunden/patienten er væsentlig. Det gælder både, når optikeren skal kunne give en svær besked, men også i samarbejdet om at opnå den mest optimale løsning eller den bedste undersøgelse. Derfor kan der nu opnås CET-point for efteruddannelse i kommunikation i bredere forstand end tidligere, hvor det kun var kursusindhold inden for ren optik eller optometri, der kunne gives point for.

Der bliver dermed masser af nye og relevante muligheder for at få sat nogle CET-point ind på kontoen.

”Ældre” optikere fylder godt op på efteruddannelseskurser

Mange taler om nødvendigheden af livslang læring, og nedenstående tabel viser med tydelighed, at jo ældre man er som optiker, des mere bruger man tiden på efteruddannelse.

Det kan dels være fordi, at man som nyuddannet føler mindre behov for efteruddannelse. Derudover kan det være svært for den unge generation at forene perioder med barsel og små børn med deltagelse i   efteruddannelsesaktiviteter som aftenmøder, kurser, seminarer eller konferencer.

Gennemsnit er kun syv point – langt fra 36 point over tre år

Blandt alle registrerede optikere/optometrister har alle i snit fået knap syv efteruddannelsespoint inden for de seneste tre år.

Aldersgruppen fra 40 til 59 år ligger over gennemsnittet, mens det er tydeligt, at de nyuddannede ikke bruger megen tid på dette, kun knap to point i snit over de seneste tre år er det blevet til.


Alder

under 30

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

alle

Antal optikere/optometrister

60

323

404

480

454

427

243

211

2602

Antal aktive point i alt

99

1206

2376

3449

3667

3602

2432

1127

17958

Antal aktive point i snit

1,7

3,7

5,9

7,2

8,1

8,4

10,0

5,3

6,9


Tabellen viser desværre også et andet billede. Det kniber generelt med at udnytte muligheden for at deltage i fagrelevante efteruddannelsesaktiviteter. ECOO (European Council for Optometry and Optics) har et mål for optikere/optometrister om at opnå 36 CET-point over en tre-årig periode, men kun England har det i dag som et krav, der skal opfyldes for at bevare autorisationsretten.

Tabellen viser et gennemsnit på syv CET-point for alle registrerede (der kan dog være optikere/optometrister, som er trådt ud af branchen, og disse tæller stadig i statistikken), men der er store variationer, og kun 98 har i de seneste tre år opnået målet på mindst 36 CET-point. 


Vigtige nyheder

Christina og Signe fik forskerstøtte

En gang om året uddeler Øjenforeningen og Bagenkop Nielsens Øjen-Fond støtte til forskning. Uddelingen for 2017 fandt sted onsdag 13. juni 2018,...

Læs mere her